Skip to main content

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ย้ำ สามารถลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ไว้ก่อน

รายละเอียดเนื้อหา

     รมว.แรงงาน ติดตามประเมินสถานการณ์การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว  ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ยื่นลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อน หรือยื่นที่ สนง.จัดหางานจังหวัด/ สนง.จัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่1-10 สะดวกกว่าเดินทางไปรอดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services : OSS )
Preview

Download Images

         วันนี้ (25 มี.ค.61) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว  หลังปรับขั้นตอนและเปิดบริการ 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561  เป็นต้นมา ซึ่งพบว่านายจ้างได้นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services : OSS ) กันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะศูนย์ OSS ในเขตกรุงเทพมหานคร 4  แห่ง จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระนอง เป็นต้น  ซึ่งภายหลังการประชุม พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เปิดเผยว่า  จากการติดตามประเมินผลการเปิดให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ ศูนย์ OSS พบว่า มีความคืบหน้าของแรงงานต่างด้าวที่ต้องจัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 1.68 ล้านคน ได้มาดำเนินการแล้ว 798,828  คน ยังคงเหลืออีก 888,645  คน (ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2561)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทัน 31 มีนาคม นี้ แน่นอน  

         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้เพิ่มช่องทางการยื่นลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกโดยในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นายจ้างและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนได้ที่  www.doe.go.th ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 มีนาคม 2561  ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกมาก เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนายจ้างหรือเลขจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (นายจ้างต่างชาติ) และเลข 13 หลักของลูกจ้าง (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้เท่านั้น โดยจะมีคำอธิบายเป็นวีดิทัศน์สั้น ๆ ให้เข้าใจง่ายไว้ด้วย   นอกจากนี้ ยังสามารถไปยื่นเอกสารไว้ก่อนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ได้อีกด้วย  ซึ่งจะช่วยลดเวลาการมาเข้าคิวรอที่ศูนย์ OSS ได้อีกทางหนึ่ง  สำหรับศูนย์ OSS ที่มีความคับคั่งหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่ไปรอคิวทำเอกสารนั้น  นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้ว โดยจะมีการประสานอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และพื้นที่ของหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อจัดสถานที่รองรับ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         หากนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 2  หรือ หมายเลขศูนย์รับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวออนไลน์ โทร. 0-2248-7290 จำนวน 20 คู่สาย ให้บริการ 24 ชม.


 

TOP