Skip to main content

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงป้อม ลงนราธิวาสให้กำลังใจ อสร.บัณฑิตแรงงาน ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) รับฟังบรรยายสรุปและชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 ที่เชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโก-ลก กับเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมซน จ.นราธิวาส (คันกั้นน้ำ) โอกาสนี้ได้พบปะประชาชน มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวบรรยายสรุป หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

          โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานของ จ.นราธิวาส ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย 

          นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้เกิดความความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบให้ได้รับการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทำงาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

+++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 กันยายน 2565

TOP