Skip to main content

สร้างการรับรู้ สื่อต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

            สัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2561 สร้างการรับรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเหมือนเช่นคนไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
Preview

Download Images            

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางสาวอนุสรีฯ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงานขอต้อนรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศทุกท่านด้วยความยินดี รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานต่างด้าว ดังนั้น พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อให้แรงงานสามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเน้นหนักให้มีการผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายด้านแรงงาน ตาม IUU Fishing และป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยกระทรวงแรงงานได้มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเหมือนเช่นคนไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
            กระทรวงแรงงานขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ให้ความสำคัญและสนใจในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และขอฝากให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศทุกท่านร่วมกันเผยแพร่ถึงการแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของเราว่าประเทศไทยได้ยืนหยัดร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรสู่สายตาประชาคมโลกต่อไป
            ทั้งนี้ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ทำงานในประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,809,519 คน ประกอบด้วย 1) แรงงานต่างด้าวนำเข้าตาม MOU 615,943 คน 2) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 1,320,280 คน 3) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล 32,291 คน 4) แรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนผ่อนผันอนุญาตทำงานประกอบด้วยแรงงานในกิจการประมง-แปรรูปสัตว์น้ำ แรงงานจับคู่ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง แรงงานได้รับการผ่อนผัน (ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม  2561)  จำนวน 1,687,473 คน 5) แรงงานต่างด้าวประเภทฝีมือ/ชำนาญการ  จำนวน 153,532 คน แยกเป็น ประเภททั่วไป จำนวน 108,719 คน ประเภทส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น จำนวน 44,813 คน


———————————-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ

TOP