Skip to main content

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ปลัดแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) และสมาชิกจำนวน ๒๓ แห่ง เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งสิทธิในการรวมตัวกัน และการเจรจาต่อรอง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images


————————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๙ มกราคม ๒๕๖๑
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
 

TOP