Skip to main content

ต่างประเทศ

ประกาศ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ เริ่ม 1 เมษายน 2563

ประกาศแนวทางการขอใบรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศจากรัฐบาลมาเก๊า/Announcement of Macau Govenment

2812
TOP