Skip to main content

ต่างประเทศ

ไต้หวันประกาศคงมาตรการสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64)

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าฮ่องกง

25275
TOP