Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

รมว.แรงงาน ลงยะลา ติดตามและขับเคลื่อนงาน Labour Group

ก.แรงงาน MOU ก.พ. สร้างแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนรับข้าราชการ

บิ๊กบี้ ‘เร่ง’ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือ ก้าวสู่ ‘Thailand 4.0’

ก.แรงงาน เล็ง 3 เดือน รู้ผลค่าจ้างผู้สูงอายุ

ก.แรงงาน เสริมศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัย ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์

ก.แรงงาน แจง แนวคิดการจัดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)

ก.แรงงาน สร้างศาสนพิธีกรประจำหน่วยงาน ยึดแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี

ก.แรงงาน หารือทำ MOU หลักสูตร Cyber Crime and Cyber Security กับเกาหลีใต้

ก.แรงงาน เผยผล MOA กับกลาโหม พัฒนาฝีมือทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 นาย

ก.แรงงาน เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง”

3071
TOP