Skip to main content

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศร่างประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

22 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563

ประกาศร่างเอกสารประกาศ ร่างเอกสารประกวด ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 เมษายน 2563 17 เมษายน 2563

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มีนาคม 2563 10 มีนาคม 2563

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มกราคม 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มกราคม 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
17180
TOP