Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับการจัดสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการนำนโยบาย กระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู้การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การดำเนินการขอเช่าห้องประชุมสำหรับการจัดสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการนำนโยบาย กระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

22 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Backdrop เนื่องในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 29 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงแรงงานในพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการการนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2565
31416
TOP