Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีคัดเลือก

26 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Magazine MOL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 – 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มกราคม 2564
4224
TOP