Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และกรอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางในต่างประเทศ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567
540
TOP