Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Magazine MOL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

16 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2563
668
TOP