Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองตู้ทำน้ำร้อน – น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีคัดเลือก

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาสำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล อุปกรณ์สำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มกราคม 2563
530
TOP