Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกระทรวงแรงงาน ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจะง

23 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองกฎหมายกลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าตู้ล่ามพร้อมอุปกรณ์สำหรับแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนกาน้ำมันลิฟต์โดยสารตัวที่ 7, 8, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องสมุดกระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ/กลุ่มแรงงานนอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมด้านอาชีพและการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พฤษภาคม 2565
28100
TOP