Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลาง การเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลาง เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลาง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2562

ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2562

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) โดยเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2562

ประกาศราคากลาง เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563) โดยเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 สิงหาคม 2562
239
TOP