Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

38153
TOP