Skip to main content

สรุปผลการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตารางข้อมูล

เดือน รายการ
ตุลาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566)
ตุลาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนตุลาคม 2566
กันยายน, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – กันยายน 2566)
กันยายน, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนกันยายน 2566
สิงหาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – สิงหาคม 2566)
สิงหาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนสิงหาคม 2566
กรกฎาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – กรกฎาคม 2566)
กรกฎาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนกรกฎาคม 2566
มิถุนายน, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – มิถุนายน 2566)
มิถุนายน, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนมิถุนายน 2566
พฤษภาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลด้านแรงงาน ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – พฤษภาคม 2566)
พฤษภาคม, 2566 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนพฤษภาคม 2566


TOP