Skip to main content

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

รายงานความพึงพอใจในการรับบริการการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ

ที่มา : ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ : https://counterservice.mol.go.th/

7069
TOP