Skip to main content

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

รายงานความพึงพอใจในการรับบริการการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ที่มา : ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ : https://counterservice.mol.go.th/

10890
TOP