Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 139-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 154.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วย การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 256.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 135-th.pdf ภาษาไทย
แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 261.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 134-th.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 180.pdf ภาษาไทย
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 117-th.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และกาบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 258.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ตามพระราชบัญญัติเงินทนแทน พ.ศ.๒๕๓๗ , พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 193.pdf ภาษาไทย
แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 260.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 612e44b81ca52cdbc9cb1a73a0612940.pdf ภาษาไทย
7858
TOP