Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขึ้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ประกาศกระทรวงแรงงาน-เรื่อง-อัตราเงินสมทบ-วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ-ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ฉบับที่-๒.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 405.เงินอุดหนุน-มีผล-1มค64.pdf ภาษาไทย
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแ.pdf ภาษาไทย
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้.pdf ภาษาไทย
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาบทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง (๑)แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ การโอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf ภาษาไทย
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความชอบด้วยกฏหมายของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 605.คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ประกาศกรมศุลกากร-หลักเกณฑ์การได้รับยกเว้น-ข้อ-54.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 507.ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร-เครื่องจักร-60-ข้อ-3-29.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 506.กำหนดสถานศึกษา.pdf ภาษาไทย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลู้จ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 505.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร-ฉ.148-ยกเว้นภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf ภาษาไทย
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วย่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 504.พรฎ-ยกเว้นภาษีอากร-ฉ.437-พ.ศ.-2548.pdf ภาษาไทย
ข้อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 409.ข้อบังคับ-บริหารงานบุคคลกองทุน-2562.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 503.กำหนดจำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบกิจการ.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 502.เครื่องหมายที่แสดงว่าจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์อบรมฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 501.การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf ภาษาไทย
14798
TOP