Skip to main content

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
   
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
   
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2563 - 2565)
   
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2562
   
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ปี (2560 - 2564)
   
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) รายงานฉบับสมบูรณ์
   

 

 

แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555-2559) รายงานฉบับสมบูรณ์

   

 

 

แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555-2559)

หมายเหตุ 

1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนระดับที่ 3 แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนระดับที่ 3

2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงการกำหนดชื่อแผนระดับที่ 3 มีเงื่อนไข คือ หากแผนระดับที่ 3 ดังกล่าวเป็นแผนการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์หรือกำหนดให้ต้องดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง กำหนดให้ใช้ชื่อแผนปฏิบัติการด้าน...แต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขดังกล่าวให้ปรับชื่อแผน เป็น แผนปฏิบัติราชการกระทรวง...

 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

7682
TOP