Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขะขอรับใบอนุญาตทำงาน-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf ภาษาไทย
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับที่-๒-พ.ศ.-๒๕๖๑.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e64d9efe6d8cb299501a5e07bf9da569_compressed.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8d17eb64182c112ff90123ed398aca64-1.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ da170a4d022fe2d3247ff660fbda448e.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน แบบใบอนุญาตจัดหางาน แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน แบบใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน และแบบคำขอรับหลักประกันคืน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 70fa69241be02e66bd8786eda8bded7d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9b6f15085f61947512129d13218ff8a3.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 07ba3af843df9648dc43280ef489fb91.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 5c8d58f06c5b3ebd184a434a3d42896a.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ b4bdf6c649c27e2a75cb3516a5a6d39d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองวิธีการคุ้มครองคนประจำเรือซึ่งอยู่ในสภาพลำบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ d6918bca5496779e694c68c8a40146c6.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ bc7bf8c7b440519df641df4ce594e311.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดในสัญญาการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e4c6d9b76704f3f185216d1040798c9e.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ dad71f56100bd039e9add33dd30a189b.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 5111ff9206344d4c682d6ade8d4586c1.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 888f98ce9c9f8f9fb87e3beff386d734.pdf ภาษาไทย
37714
TOP