Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การยื่นรายการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรของลูกจ้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ d3284da025a18c5db8038c20210da506.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศและการส่งลูกจ้างเดินทางกลับ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ff7e14cd9093e45a31efde3682085a80.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางาน (ฉบับที่ 5) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ b3a5118d8ddad964ba270e373f9f459d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างมาตราขั้นต่ำและขั้นไขสำหรับกาจ้างแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2540 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8b9e3f897890025375df7866ecb0ad46.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ขอรับความเห็บชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8199e287d41ccedec9a874da5e538124.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันอื่นใดดำเนินการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ dc501fee18fbd4a56733b7d3bf7826a5.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดแบบคำขอและแบบหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7886b6cc17ce49d738acf12e5edce049.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างมาตราฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานด้านการเกษตรในประเทศอิสราเอล พ.ศ. 2544 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7b3d3f35edc6f2820aab298468103bcb.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างมาตราฐานสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานในประเทศบรูไน พ.ศ. 2544 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2010390c825b3bbc2b017052fb785089.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7a63012c9c778765f62b06f4ac646cdf.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อัตราค่าตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ c73d8a55ea6db38c6dd10d9ef8cdc1ae.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบรับค่าบริการและค่าใช่จ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ c14ad738cd8779f3d60b22cbc434e12d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตราฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ec0b770727b199fb82f5ed239b5c3ebc.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศด้วยตนเอง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ec76dfa7a1167962bc8390e1b5103a50.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 478828f269403971b80f0893c8656bd6.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ฉบับที่ ๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ d7a76b3e33205cd20267451e5b106d5f.pdf ภาษาไทย
6438
TOP