Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 68c9bf9be8ce0073681f327e8455e35f.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้่คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e66da6e90849cf8574d35aae190d84c0.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้่คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ b880b253dea8b7620ba62df20b48413c.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทสไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 07968bc20e83df2d427ebef414024ddf.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ bb202b99c8732779d5c291b3685e52a6.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 902982edf3c743d0e71aa6a8dc707042.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออบใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน พ.ศ.๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 99a2c6afee19ec39dcd41eae6419278c.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออบใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1dd4c28341578fec6f86eb40607dd15d.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออบใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 319f2301485f3a189783fc55125637c6.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออบใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ fc3b65fdd514bf4f4a868b256848ca77.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฏกระทรวงการขออนุญาตทำงาน-การออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขะขอรับใบอนุญาตทำงาน-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf ภาษาไทย
7843
TOP