Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 502.เครื่องหมายที่แสดงว่าจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์อบรมฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 501.การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 406.เงินอุดหนุนนวัตกรรม.docx ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 405.เงินอุดหนุน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 403.กําหนดวงเงินกู้ยืม.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๕) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 403.กําหนดวงเงินกู้ยืม-0.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตรค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 325.จำแนก-สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 314.วิธีทดสอบมฐ-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ระดับ-1.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 313.มฐ-สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกในแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และแบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 308.ผู้ประเมิน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบียนรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 302.ประเภทหน่วยงานของรัฐ.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 301.องค์กรอาชีพ.pdf ภาษาไทย
16895
TOP