Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 263.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 189.pdf ภาษาไทย
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 282.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 277.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . . . คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 255.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 276.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 275.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 273.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 272.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 290.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. . . . คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 266.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . . . คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 265.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. . . . คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 264.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 287.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 274.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 288.pdf ภาษาไทย
37754
TOP