Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 154.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 135-th.pdf ภาษาไทย
แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 261.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 134-th.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 180.pdf ภาษาไทย
แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 260.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 179.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนังงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 138-th.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 137-th.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 136-th.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำงานที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 292.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 291.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 165.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 164.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 163.pdf ภาษาไทย
พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.๒๕๔๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 127-th.pdf ภาษาไทย
37661
TOP