Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 13_1.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 300.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 153.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 151.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 150.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 147.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 146.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 143.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 142.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 141.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการใช้มาตรการกักเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 299.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 269.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 268.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 267.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 188.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 159.pdf ภาษาไทย
37642
TOP