Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 286.pdf ภาษาไทย
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 284.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 158.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ safety54eng.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 149.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 148.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 145.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 144.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 178.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 140-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 157.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 156.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 155.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 187.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ c2485179c5ca1ce67fa97a9d044cb52b-1.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พรบ-รับงาน.pdf ภาษาอังกฤษ
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 306.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 181.pdf ภาษาไทย
14805
TOP