Skip to main content

ผช.รมว.แรงงาน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP