Skip to main content

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

26 มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561

24 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561

24 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561

24 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561

24 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561

23 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561

28 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561

28 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

28 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561

29 มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560

29 มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

29 มีนาคม 2561
7030
TOP