Skip to main content

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

7 มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

6 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

6 เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

4 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

5 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

6 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

5 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

4 ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

6 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

5 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

7 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

6 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

2 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5 มีนาคม 2564
9169
TOP