Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

37662
TOP