Skip to main content

ต่างประเทศ

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz

ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง

การเปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยจากแรงงาน E-9 เป็นแรงงานมีฝีมือ F-2 หรือ E-7

32090
TOP