Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ILO

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สถานีโทรทัศน์ “NBT”

112691
TOP