Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องทำงานของผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๓ ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ “การขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ผ่านแอปพลิเคชัน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกแบบสอบถามข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

8 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณหน้าห้อง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ (เรือเอก สาโรจน์ คมคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน ชั้น 8 (นางมารศรี ใจรังษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องทำงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ (นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อรองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ส่องรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เมษายน 2567
1224
TOP