Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมเครื่องลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๓ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องทำงานของผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๓ ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณหน้าห้อง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ (เรือเอก สาโรจน์ คมคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม 2567
51244
TOP