Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Magazine MOL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัด ปลวก มด หนู และแมลงสาบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังภายในและวอลล์เปเปอร์ ห้องทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบานประตูไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พร้อมระบบ สำหรับใช้บริการในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข่าวตัด และข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ ของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษา.ความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566
42978
TOP