Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริเวณห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

4 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูสวิงกระจกบานเปลือยคู่ บริเวณหน้าห้องทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลตามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๖ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสว่างสำหรับ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567
50182
TOP