Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางในต่างประเทศ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ห้องน้ำชาย ชั้น 9 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567
1329
TOP