Skip to main content

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ธ.ค. 61 – 30 ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561

(ร่าง)ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธค 2561 – 30 กย 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561

(ร่าง)ประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน(ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 (1ธ.ค.61-30 ก.ย.62)

4 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561

(ร่าง)ประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 สิงหาคม 2561 9 สิงหาคม 2561

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 สิงหาคม 2561 9 สิงหาคม 2561

ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

23 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด โคงการจ้างเหมาจัดทำระบบบูรณาการติดตามการดำเนินคดีด้านแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

1 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561
17187
TOP