Skip to main content

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

(ร่าง)ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธค 2561 – 30 กย 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561

(ร่าง)ประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน(ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 (1ธ.ค.61-30 ก.ย.62)

4 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561

(ร่าง)ประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 สิงหาคม 2561 9 สิงหาคม 2561

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 สิงหาคม 2561 9 สิงหาคม 2561

ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

23 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด โคงการจ้างเหมาจัดทำระบบบูรณาการติดตามการดำเนินคดีด้านแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

1 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

30 เมษายน 2561 5 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

20 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561

ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

8 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561
20041
TOP