Skip to main content

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

30 เมษายน 2561 5 พฤษภาคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

20 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561

ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

8 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศร่างTOR ,ร่างประกาศ และร่างเอกสารการประมูลประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒ รายการ

15 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมุลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2561

14 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560
17184
TOP