Skip to main content

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศร่างTOR ,ร่างประกาศ และร่างเอกสารการประมูลประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒ รายการ

15 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560

ประกาศ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมุลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2561

14 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อรองรับการให้บริการระบบแม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครั้งที่ 2 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินเทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

4 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560

ประกาศ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้าง โครงการจ้างพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560

(ร่าง)ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอิทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
20039
TOP