Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสือวิทยุ

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กลุ่มงานการเงิน กองบริหารการคลัง

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

10 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560)

29 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

29 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28 กันยายน 2560
15278
TOP