Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

28 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

28 กันยายน 2560

“บิ๊กบี้” มั่นใจแก้ปัญหาแรงงานประมงได้ ชง พรก.การทำงานของต่างด้าวฯ เข้า ครม.พรุ่งนี้

6 มีนาคม 2560
14955
TOP