Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อรองรับการให้บริการระบบแม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลางเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 2561

9 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 2561

30 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปี 2561

30 ตุลาคม 2560

ประกาศราคาคลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)

30 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสือวิทยุ

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

10 ตุลาคม 2560
13310
TOP