Skip to main content

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

8 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (ฺBack Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลาง การเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

27 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564)

22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564
12532
TOP