Skip to main content

สรุปผลการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตารางข้อมูล

เดือน รายการ
กรกฎาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถามให้ข้อมูลด้านแรงงานและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.รง. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)
มิถุนายน, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถามให้ข้อมูลด้านแรงงานและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.รง. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – พ.ค. 2564)
มิถุนายน, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนพฤษภาคม 2564
พฤษภาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนเมษายน 2564
พฤษภาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถามให้ข้อมูลด้านแรงงานและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.รง. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – เม.ย. 2564)
เมษายน, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถามให้ข้อมูลด้านแรงงานและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.รง. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)
เมษายน, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนมีนาคม 2564
มีนาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1506 รายเดือนมกราคม 2564
มีนาคม, 2564 ผลการให้บริการตอบข้อซักถามให้ข้อมูลด้านแรงงานและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.รง. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564)
มกราคม, 2564 สรุปการให้บริการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์/สายด่วน 1506 ประจำเดือนธันวาคม 2563
ธันวาคม, 2563 สรุปการให้บริการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์/สายด่วน 1506 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


TOP