Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ

5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ

5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกตั้งโต๊ะ

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันเเละกำจัดปลวก หนูและเเมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560
23312
TOP