Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหน้ังสือข้อมูลผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ สำหรับการฝึกปฏิบัติและแผ่นซีดี Sofware โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน รุ่นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring สำหรับห้องปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเเปลเอกสารพร้อมจัดทำ Power point

29 พฤศจิกายน 2560
23313
TOP