Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อรองรับการให้บริการระบบแม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

6 กุมภาพันธ์ 2561
28235
TOP