Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับเลขานุการรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนมกราคม ๒๕๖๑)

11 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ

5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ

5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561
28238
TOP