Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สั่งซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสารประชารัฐกระทรวงแรงงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ”จิตอาสาประชารัฐกระทรวงแรงงาน”

17 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

16 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

10 ตุลาคม 2560
1120
TOP