Skip to main content

แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

  •  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2556 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2557 
  •  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาร 2555 และ แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2556
  ปก - บทนำ
  ส่วนที่ 1
  ส่วนที่ 2
  ส่วนที่ 3
  สรุปการจัดสมัชชา 1
  สรุปการจัดสมัชชา 2 (1)  และ  สรุปการจัดสมัชชา 2(2)
  สรุปการประชุม คนช 1.
  รายงานการประชุม คนช. 1
  ภาคผนวก
  •  
แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559
  เอกสารแผ่นพับ "สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559
  •  
แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สป.
11921
TOP