Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 33cc7bfca8c183e35c60819a4b4a8d21.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9d70a9fa2c5dd93281641be9c219f5f7.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7724aca6c9c848a3200bcf4f34c22949.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 13b57b000d2a3debdbfa26889f397399.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานาของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ be1e07173179e86d1a83ceef68e2a626.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 3fb80ff4042151f857a2666383290ea5.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกกหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 4463adf088a3db83a5f53841fdd52b1e.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2bdf522e23eeb5eda18ffb709c29855a.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ cf6cdc6caa2fe2611057c015b870f18e.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทำได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8440f388a05f6ef5c30fd8b342895bf4.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9a38452e24daffba24a581babe6de7e5.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศสามารถใช้เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลแทนหนังสือเดินทางเพื่อขออนุญาตทำงานได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 74178b0828db23611cee41574e2af325.pdf ภาษาไทย
7856
TOP