Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ประดับกระทรวงแรงงาน

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหน้ังสือข้อมูลผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ สำหรับการฝึกปฏิบัติและแผ่นซีดี Sofware โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
29132
TOP