Skip to main content

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกตั้งโต๊ะ

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันเเละกำจัดปลวก หนูและเเมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 28 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

20 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ประดับกระทรวงแรงงาน

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17

19 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ

19 ธันวาคม 2560
50180
TOP