Skip to main content

รายงานการเงินประจำปี

ตารางข้อมูล 

เดือน รายการ
ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)
ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
ตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไปพลางก่อน รอบ 2 เดือน
ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 12 เดือน
ตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน
ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 10 เดือน
ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน
ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 8 เดือน
ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน
ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 5 เดือน
ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 4 เดือน
ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 12 เดือน
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 11 เดือน
ตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 10 เดือน
ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน
ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน
ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 7 เดือน
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน
ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 4 เดือน
ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน
ตุลาคม 2563 - กรกฏาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 10 เดือน
ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 8 เดือน
ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 7 เดือน
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน
ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน
ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
2027
TOP